Beth rydym yn ei wneud

Mae ASC ar hyn o bryd yn darparu dau wahanol fathau o brosiectau eiriolaeth:

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol yng Nghymru

Mae Deddf Iechyd Meddwl 1983 (gwelliant 2007) yn mynnu bod pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru a Lloegr yn rhoi gwasanaeth IMHA ar gael i bob Claf Cymwys y mae arno'i eisiau. Yng Nghymru, mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 wedi ymestyn y gofyniad hwn ac wedi ehangu’r sawl sy’n gymwys am y gwasanaeth.

Mae IMHA yn rôl statudol a ddiffinnir gan y darnau hyn o ddeddfwriaeth.

Mae hyn yn golygu bod Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHAau) yn cael yr hawl gyfreithiol i:

 • Ymweld a siarad gyda'u cleientiaid mewn preifatrwydd
 • Mynediad at gofnodion cleifion
 • Mynediad at weithwyr proffesiynol sy'n darparu gofal

Mae IMHAau yn ANNIBYNNOL, sy’n golygu’u bod yn gweithredu ond ar ran eu cleient ac nad ydynt yn cael eu rheoli gan farnau a dymuniadau eraill, e.e., Staff y GIG, Staff Awdurdodau Lleol, Teulu.  Mae o hefyd yn golygu mai ond y cleient a all benderfynu a oes ganddynt IMHA ai peidio.

Mae’r Gyfraith yn dweud y gall IMHAau ond darparu cymorth eiriolaeth i bobl ynglŷn â Meddygaeth, Triniaeth a Gofal am eu Hiechyd Meddwl.

Fel ein holl wasanaethau, mae o AM DDIM i’r client ac yn GYFRINACHOL.

Mae ASC yn darparu’r gwasanaeth hwn yn ardaloedd y Byrddau Iechyd a ganlyn:

 • Abertawe Bro Morgannwg (sy'n cynnwys Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Cwm Taf (sy'n cynnwys Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
 • Caerdydd a'r Fro (sy'n cynnwys Y Bari, Dinas Powys, Penarth)
 • Powys (sy'n cynnwys Aberhonddu, Y Drenewydd, Llandrindod, Y Trallwng, Llanfair-ym-Muallt)


Eiriolaeth Gymunedol

Mae Eiriolwyr Cymunedol hefyd yn darparu cefnogaeth ANNIBYNNOL, AM DDIM a CHYFRINACHOL i bobl ac yn ymdrin ag ystod eang o faterion, a allai gynnwys Tai, Prosesau Diogelu Plant, Apeliadau Hawliadau Budd-daliadau, Cyflogaeth, Cael Gafael ar Wasanaethau, ac yn y blaen.

Er gwaethaf yr enw, fe fydd ein Heiriolwyr Cymunedol hefyd yn cefnogi pobl mewn ysbyty gydag anghenion gofal iechyd meddwl ond sydd â phroblemau yn gysylltiedig â’r gymuned (hynny yw, nid materion fyddai IMHA fel arfer yn ymdrin â nhw).

Nid oes gan Eiriolwyr Cymunedol yr hawliau cyfreithiol a’r swyddogaethau sydd gan IMHAau, ond maen’ nhw’n ymarfer yn unol â’r un egwyddorion a ddisgrifir yn y Siarter Eiriolaeth a Chod Ymarfer.

Fe wnaeth ASC ddarparu’r gwasanaeth hwn yn ardaloedd y Byrddau Iechyd a ganlyn:

 • Abertawe Bro Morgannwg
 • Caerdydd a'r Fro
 • Caerffili
 • Torfaen (sy'n cynnwys Pont-y-pŵl, Blaenafon)
 • Blaenau Gwent (sy'n cynnwys Glynebwy, Tredegar)
 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau