Telerau ac Amodau

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae Advocacy Support Cymru yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i Advocacy Support Cymru pan ydych yn defnyddio’r wefan hon.

Mae Advocacy Support Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.  Pe baem yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth neilltuol drwy’r hyn y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna fe allwch fod yn sicr y bydd hi ond yn cael ei defnyddio yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Fe all Advocacy Support Cymru newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon.  Fe ddylech edrych ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau.  Mae’r polisi hwn yn effeithiol o 2012.

Beth rydym yn ei gasglu

Fe allwn gasglu’r wybodaeth a ganlyn:

  • enw a theitl y swydd
  • gwybodaeth i gysylltu, yn cynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth ddemograffig, megis cod post, dewisiadau gorau a diddordebau
  • gwybodaeth arall sy'n berthnasol i arolygon a/neu gynigioni gwsmeriaid

Beth rydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth a gasglwn

Mae arnom angen y wybodaeth hon i ddeall eich anghenion ac i ddarparu gwell gwasanaeth ichi, ac yn neilltuol am y rhesymau a ganlyn:

  • Cadw cofnodion mewnol
  • Fe allwn ddefnyddio'r wybodaeth i wella'n cynhyrchion a'n gwasanaethau
  • Fe allwn o gyfnod i gyfnod anfon e-byst hyrwyddol am gynhyrchion newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall rydym yn credu y gallwch ei chanfod yn ddefnyddiol, gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i ddarparu
  • O bryd i'w gilydd, fe allwn hefyd ddefnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi er dibenion ymchwil marchnata. Fe allwn ni gysylltu â chi drwy e-bost, ffôn, ffacs neu lythyr. Fe allwn ddefnyddio'r wybodaeth i addasu'r wefan, yn unol â'ch diddordebau.

Diogeledd

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel.  Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, rydym wedi creu gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol addas i warchod ac i ddiogelu’r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Sut ydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fechan yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei lleoli ar yriant caled eich cyfrifiadur.  Unwaith rydych yn cytuno, mae’r ffeil yn cael ei hychwanegu ac mae’r cwci’n helpu i ddadansoddi traffig y we neu mae’n gadael ichi wybod pan ydych yn mynd i safle neilltuol.  Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau’r we ymateb i chi fel unigolyn.  Fe all y cymhwysiad gwe deilwra’i weithrediadau i’ch anghenion, eich hoff bethau ac i’ch cas bethau chi drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoff ddewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis log traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio.  Mae hyn yn ein helpu ni i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe a gwella’n gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid.  Rydym ond yn defnyddio’r wybodaeth hon er dibenion dadansoddi ystadegol, ac wedyn mae’r data’n cael ei dynnu o’r system.

At ei gilydd, mae cwcis yn ein helpu ni i ddarparu gwell gwefan ichi, drwy’n galluogi ni i fonitro pa dudalennau rydych chi’n eu canfod yn ddefnyddiol a pha rai nad ydych yn eu canfod yn ddefnyddiol.  Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi modd inni gael mynediad i’ch cyfrifiadur neu at unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych yn dewis ei rannu gyda ni.  

Fe allwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis.  Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwefannau yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fe allwch fel arfer addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n amgenach gennych.  Fe all hyn eich rhwystro rhag manteisio’n llawn ar y wefan.    

Dolenni i wefannau eraill

Fe all ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb.  Fodd bynnag, unwaith rydych wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle, fe ddylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno.  Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei darparu wrth ichi ymweld â’r cyfryw safleoedd, ac nid yw’r cyfryw safleoedd yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn.  Fe ddylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n gymwys i’r wefan dan sylw. 

Rheoli’ch gwybodaeth bersonol      

Fe allwch ddewis cyfyngu’r casgliad neu’r defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd a ganlyn:

  • pa bryd bynnag y gofynnir ichi lenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y blwch y gallwch glicio arno i ddynodi nad oes arnoch eisiau i'r wybodaeth gael ei defnyddio gan neb er dibenion marchnata uniongyrchol
  • os ydych wedi cytuno o'r blaen ein bod ni'n cael defnyddio'ch gwybodaeth bersonol er dibenion marchnata uniongyrchol, fe allwch newid eich meddwl unrhyw adeg drwy ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom yn This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Mae'r cyfeiriad e-bost hwn yn cael ei ddiogelu rhag

Ni wnawn werthu, dosbarthu na phrydlesu’ch gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd neu’i bod hi’n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny.  Fe allwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch am drydydd parti rydym yn credu y gallwch ei chanfod yn ddiddorol os dywedwch wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd. 

Os credwch fod unrhyw wybodaeth rydym yn ei meddu amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, a fyddech cystal ag ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom cyn gynted â phosibl, yn y cyfeiriad uchod.  Fe wnawn gywiro unrhyw wybodaeth a ganfyddir i fod yn anghywir yn brydlon.

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau