Pwy rydym yn ei gefnogi

Rydym yn cefnogi ystod eang o bobl mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, ac mae arnom eisiau i’n heiriolaeth fod ar gael i gymaint o bobl â phosibl.

Mae gan ein gwasanaethau rai cyfyngiadau neilltuol sy’n golygu na allwn ni weithio gyda phawb a allai fod arno eisiau neu angen eiriolwr.  Mae’r cyfyngiadau hyn yn cael eu pennu naill ai gan y gyfraith neu gan ofynion y bobl sy’n comisiynu’r gwasanaeth.

Yr unig achosion lle y byddem yn gwrthod mynediad at wasanaeth oddi wrth ASC yw lle na wnaeth unigolyn fodloni’r meini prawf cymhwyso a amlinellir isod, neu mewn achosion eithafol, lle roeddynt yn cynnig risg difrifol i ddiogelwch unrhyw un o’n staff.

Cleifion sy’n Cymhwyso ar gyfer Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol yng Nghymru

Mae gan unrhyw un yng Nghymru, ni waeth beth fo’u hoed, sy’n bodloni’r meini prawf a ganlyn yr hawl i gael at gefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA).

 • Sydd wedi'u cadw mewn ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl (ac eithrio adrannau 135 a 136)
 • Sy'n destun Gorchymyn Triniaeth Gymunedol neu Warcheidwaeth
 • Claf dan Gyfyngiadau wedi'i Ryddhau'n Amodol
 • Sy'n cael ei ystyried ar gyfer ECT neu niwro-lawdriniaeth
 • Claf mewnol anffurfiol mewn unrhyw ysbyty neu sefydliad cofrestredig, sy'n cael ei drin neu'i asesu am Gyflwr Iechyd Meddwl (hyd yn oed os ydych mewn ysbyty am reswm arall)

Mae’r holl Fyrddau Iechyd yng Nghymru yn darparu gwasanaeth IMHA i gleifion sy’n cymhwyso yn eu hardal.

Mae ASC yn darparu’r gwasanaeth IMHA ar gyfer Caerdydd a’r Fro, Abertawe Bro Morgannwg, Cwm Taf a Phowys.

I ganfod pwy sy’n darparu’r gwasanaeth IMHA yn ardaloedd eraill y Byrddau Iechyd yng Nghymru, ewch i’n tudalen Dolenni.

 

Eiriolaeth Gymunedol oddi wrth ASC

Yn ardaloedd Bwrdd Iechyd ABMU, Caerdydd a’r Fro, Blaenau Gwent, Caerffili a Torfaen, mae’r gwasanaeth hwn ar gael i bobl o unrhyw oed sy’n:   

 • Derbyn gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd, e.e., yn cael ei reoli gan Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol, yn derbyn triniaeth gan seicolegydd / seiciatrydd.
 • Cyn-ddefnyddwyr y gwasanaeth, o fewn y 3 blynedd diwethaf, sy'n dymuno cael eu hail-asesu gan wasanaethau iechyd meddwl am wasanaeth drwy weithredu'u hawliau o dan Ran 3 Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.
 • Cleifion preswyl seiciatrig mae arnynt angen eiriolaeth yn ymwneud â thai/budd-daliadau/ trefniadau domestig, cyn belled nad yw'r gwaith hwn yn gwrthdaro â'r gwasanaeth IMHA statudol sy'n gweithredu yn yr ardal.
 • Yn Nhorfaen yn unig, cael at y FAST- Gwasanaeth Mynediad Cyntaf yn Nhorfaen - a bod ag anghenion gofal iechyd meddwl ysgafn i ganolig.

Mae yna wasanaeth eiriolaeth gymunedol ychwanegol, sy’n canolbwyntio ar ddarpariaeth gwasanaeth di-dor ac yn byw mor lleol ac mor annibynnol cyhyd â phosibl, ar gael yn ardal Awdurdod Lleol Torfaen i unigolion:

 • Sy'n 16 mlwydd oed a hŷn, yn cynnwys pobl hŷn a all fod yn dioddef gydag afiechydon organig neu swyddogaethol
 • A all fod neu a all beidio â bod â'r gallu i roi cyfarwyddiadau
 • Sy'n ddiymgeledd
 • Sydd ag anghenion iechyd meddwl
 • Sy'n cael at wasanaethau eilaidd, naill ai drwy Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol neu drwy Weithiwr Cymdeithasol dynodedig
 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau