Recriwtio

Rydym yn dymuno recriwtio aelodau newydd i ymuno â’n corff llywodraethu.

 

Mae arnom angen pobl a all helpu ASC i gyflawni’u gweledigaeth a sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithiol. Fe fyddai arnoch angen bod yn gallu gwneud ymrwymiad i ASC ac ymroddi’r amser angenrheidiol; meddu ar weledigaeth strategol, y gallu i feddwl yn greadigol, parodrwydd i ddweud eich barn, ac yn anad dim, bod yn ymrwymedig i’n hethos bod gan bobl sy’n dioddef gyda materion iechyd meddwl yr un hawl i fynegi’u barn ag unrhyw un arall.

Yn ddelfrydol, fe fydd gan yr ymddiriedolwyr newydd hefyd sgiliau a phrofiad mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

  • profiad o reoleiddio ym maes y trydydd sector ac elusennau
  • cyfrifydd cymwysedig gyda phrofiad o’r sector gwirfoddol
  • adnoddau dynol gyda phrofiad o’r sector gwirfoddol

Rydym yn neilltuol o awyddus i greu bwrdd ymddiriedolwyr mwy amrywiol, ac rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth bob rhan o’r gymuned.

Fe wnawn dalu treuliau teithio ymddiriedolwyr a darparu cwrs cynefino â gwaith yr ASC a hyfforddiant, os bydd angen. Fe ddisgwylir ichi gyfrannu fwy neu lai hanner diwrnod pob chwarter.

altLawrlwythwch Hysbyseb yr Ymddiriedolwyr

altLawrlwythwch Becyn Gwybodaeth yr Ymddiriedolwyr

altLawrlwythwch Lythyr yr Ymddiroedolwyr

altLawrlwythwch Ffurflen Gais yr Ymddiriedolwyr

Am fwy o wybodaeth, a fyddech cystal â chysylltu ag This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Mae’r cyfeiriad e-bost hwn yn cael ei ddiogelu rhag .

 


 

Swyddi Gweigion Taledig Cyfredol

 

Mae ASC yn recriwtio am staff taledig, mae'r swyddi gweigion yn cael eu dangos ar y gwefan Saesneg - cliciwch yma

 

Swyddi Gweigion Gwirfoddol Cyfredol

 

Yn anffodus, nid yw ASC yn gallu cynnig unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli ar hyn o bryd.

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau