Sut y gallwn ni helpu

Rhai o’r ffyrdd y gallai eiriolwr helpu yw drwy:

  • Darparu gwybodaeth i helpu pobl i ddeall eu dewisiadau a'u hamgylchiadau
  • Cynnig cefnogaeth gyda gwneud cwynion
  • Siarad ar ran yr unigolyn
  • Cynrychioli a chefnogi pobl mewn cyfarfodydd anodd
  • Helpu pobl i baratoi beth mae arnyn' nhw eisiau'i ddweud wrth bobl sy'n llunio penderfyniadau
  • Rhoi cymorth i gael mynediad at gofnodion
  • Egluro hawliau cyfreithiol
  • Arwyddbost at eraill a all fedru helpu
  • Cynnig cynrychiolaeth mewn apeliadau

Mae ASC yn darparu eiriolaeth yn unol ag egwyddorion tywys y Siarter Eiriolaeth.

Mae hyn yn golygu nad yw’n heiriolwyr yn rhoi cyngor, nac yn cynnig cwnsela, nac yn cyfryngu nac yn cyfeillio.  Mae o hefyd yn golygu na fyddant yn barnu dymuniadau’r bobl y maen’ nhw’n eu cymorth nac yn ceisio darbwyllo person i weithredu mewn rhyw ffordd neilltuol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, fe wna eiriolwyr wrando ar farn a dymuniadau’r unigolyn a gweithredu ar eu cyfarwyddyd; hynny yw, cymryd y camau y maen’ nhw wedi gofyn amdanynt.

Fe all eiriolwyr ddarparu gwybodaeth i bobl i’w helpu i ddeall pa opsiynau a allai fod ar gael, ond nid penderfynu na chynghori pa un i gymryd.

Eiriolaeth Heb Gyfarwyddiadau

Fe all rhai pobl gael anhawster deall gwybodaeth am rôl eiriolaeth a/neu fethu â chyfathrebu’u dymuniadau a’u cyfarwyddiadau.  Fe all y bobl hyn fod ymysg y rhai mwyaf agored i weld eu dymuniadau’n cael eu hesgeuluso, ac mae ganddynt yr un hawliau i eiriolaeth ag unrhyw un arall. Mae’n heiriolwyr yn gallu darparu cefnogaeth i’r bobl hyn drwy ddefnyddio dull gweithredu a adwaenir fel Eiriolaeth Heb Gyfarwyddiadau.

Mae yna hanes maith o eiriolwyr yn darparu’r math hwn o eiriolaeth, ac mae yna amryw o ddulliau Eiriolaeth heb Gyfarwyddiadau wedi’u datblygu a’u defnyddio’n llwyddiannus.  Mae’r rhain yn cynnwys y Dull wedi’i Seilio ar Hawliau, y Briff Gwylio, y Dull wedi’i Ganolbwyntio ar y Person a’r Dull Tyst-Sylwedydd.

Nod y dulliau gweithredu hyn yw sicrhau y cedwir yr unigolyn yng nghanol yr holl drafodaethau a bod penderfyniadau yn cael eu gwneud, gan gymryd dymuniadau’r unigolyn, lle gwyddys beth ydynt, i ystyriaeth.

 
© Hawlfraint Advocacy Support Cymru 2012 | Elusen Gofrestredig Rhif: 1141999 | Rhif y Cwmni: 07524059 | Map o'r Safle | Telerau ac Amodau