Hawl Statudol i Eiriolaeth

Yn eich rôl broffesiynol, rhaid i chi fod yn ymwybodol o hawl unigolyn i eiriolaeth ar gyfer y cleifion hynny sy'n gymwys o fewn eich gofal.

Mae'r adran isod yn rhoi manylion o'r hawliau hynny dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm ar ddyletswydd ar 029 2054 0444.

IMCA

Mae Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol yn amddiffyniad ar gyfer pobl â diffyg galluedd i wneud rhai penderfyniadau pwysig. Dan Ddeddf Galluedd Meddyliol (2005), mae hawl statudol i eiriolaeth i'w sawl â diffyg galluedd ac yn "ddigyfaill" trwy'r Gwasanaeth Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA).

Mae Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol yn rhoi'r hawl i bobl sydd ag amhariad, anaf neu anabledd sy'n golygu eu bod yn methu â gwneud penderfyniadau penodol eu hunain i dderbyn cefnogaeth a chynrychiolaeth annibynnol.

Os ydych chi'n gweithio o fewn cyngor lleol, neu os mai chi yw'r un sy'n gwneud penderfyniadau GIG, RHAID i chi gyfeirio person os nad oes ganddynt unrhyw deulu neu ffrindiau 'addas' y gellir ymgynghori â hwy a'u bod wedi cael eu hasesu fel bod â diffyg galluedd i wneud penderfyniad am y canlynol:

 • Unrhyw gyflyrau meddygol difrifol
 • Symud i ysbyty a fyddai am gyfnod hwy na 28 niwrnod
 • Symud i gartref gofal am gyfnod hwy na 8 wythnos
 • Eu diogelwch neu ofal sy'n debygol o arwain atynt yn colli eu rhyddid
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Ar ben hynny, EFALLAI bydd angen i chi gyfeirio os yw'r person / claf â diffyg galluedd i wneud penderfyniad am naill ai:

 • Adolygiad gofal (os nad oes ganddo/ganddi deulu a ffrindiau 'addas') neu
 • Atgyfeiriad Amddiffyn Oedolion (os mae ef/hi yw'r dioddefwr neu'r tramgwyddwr honedig, os oes ganddynt deulu a ffrindiau neu beidio),/li>

Bydd y Gwasanaeth Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol yn gwirio a ydych chi, fel y sawl sy'n gwneud y penderfyniadau:

Mae IMCA yn gallu herio penderfyniadau a wnaed gan y sawl sy'n gwneud penderfyniadau, gan gynnwys yr asesiad galluedd ei hun. Mae ganddynt yr hawl i gwrdd â'r cleient yn breifat a gallant ofyn gweld yr holl gofnodion iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a chartrefi gofal perthnasol. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ein tîm ar ddyletswydd ar 029 2054 0444.

 • yn rhoi egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol ar waith;
 • yn gweithredu ar ran budd pennaf yperson;
 • yn dewis yr opsiwn lleiaf cyfyngedig ar gyfer y person.

Mae IMCA yn gallu herio penderfyniadau a wnaed gan y sawl sy'n gwneud penderfyniadau, gan gynnwys yr asesiad galluedd ei hun. Mae ganddynt yr hawl i gwrdd â'r cleient yn breifat a gallant ofyn gweld yr holl gofnodion iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a chartrefi gofal perthnasol. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ein tîm ar ddyletswydd ar 029 2054 0444.

IMHA

Mae Deddf Iechyd Meddwl 1983 (diwygiad 2007) yn ei wneud yn ofynnol bod pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru a Lloegr yn darparu gwasanaeth IMHA ar gyfer pob claf cymwys sydd ei eisiau.

Yng Nghymru mae Mesur Iechyd Meddwl Cymru (2010) wedi ymestyn y gofyniad hwn ynghyd â'r sawl sy'n gymwys ar gyfer y gwasanaeth.

Mae IMHA yn rôl statudol a ddiffinnir gan y darnau hyn o ddeddfwriaeth. Nid oes gan gleifion fynediad at IMHA os nad ydynt yn dewis gwneud. Mae IMHA yn gallu gweithredu mewn perthynas â meddyginiaeth, triniaeth a gofal ar gyfer salwch meddwl y claf. Mae gan IMHA yr hawl:

 • I ymweld â chyfweld â'r claf yn breifat
 • I ymweld, cyfweld a chael barn unrhyw un sy'n ymwneud yn broffesiynol â thriniaeth feddygol y claf
 • I archwilio cofnodion perthnasol cleifion (mae amodau eraill yn berthnasol)
 • Dylai cleifion gael mynediad at ffôn i gysylltu â'i IMHA.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Person Cyfrifol

RHAID i'r person cyfrifol, fel y diffinnir yn ôl y gyfraith, sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i bob Claf Cymhwysol o'u cymhwysedd am gefnogaeth IMHA. Yn ymarferol, bydd y ddyletswydd gyfreithiol hon yn cael ei weithredu gan weithwyr proffesiynol priodol e.e. staff Nyrsio sy'n gorfod:

 • Rhoi gwybod i glaf ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Rhoi copi o'r wybodaeth i'r perthynas agosaf
 • Cefnogi'r claf i gysylltu â'r gwasanaeth IMHA
 • Cofnodi unrhyw gamau gweithredu mewn cofnodion meddygol

Os nad yw claf eisiau IMHA, mae dyletswydd i wirio eto.

IMHA a chleifion â diffyg galluedd i gyfarwyddo

Gall IMHA ddarparu eiriolaeth i bobl â diffyg galluedd i'w cyfarwyddo ac sy'n methu cyfathrebu eu dymuniadau, trwy ymagwedd heb gyfarwyddyd. Mae'r IMHA yn gallu cynrychioli hawliau a dymuniadau blaenorol y claf ond ni fydd yn gwneud argymhellion o ran eu Buddion Pennaf. Ymhlith y sbardunau ar gyfer y math hwn o atgyfeiriad mae:

 • Claf ansefydlog, byth a hefyd yn ceisio gadael, gwrthod ymrwymo â thriniaeth
 • Dim newid i'r claf dros gyfnod estynedig
 • Cyflwr iechyd meddwl yn gwaethygu
 • Newid yn y driniaeth
 • Gwrthdaro neu anghytuno yn y teulu

Gall claf ddweud na i gefnogaeth IMHA ar unrhyw adeg. I gyfeirio, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r tîm ar 029 2054 0444.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho