Llogi Ystafelloedd Hyfforddi, Ystafelloedd Cyfarfod a Swyddfeydd

Ydych chi angen ystafell hyfforddi llachar a glân sydd â digon o fannau parcio am ddim?

Neu fan cyfarfod hyblyg? Efallai bod angen arnoch ystafell neu ddwy i ffwrdd o'ch lleoliad arferol i gynnal cyfweliadau neu sesiwn adeiladu tîm?

Hoffech chi gael mynediad at swyddfa sydd ar gael am ddiwrnod cyfan neu hanner diwrnod?

Os ateboch chi 'ie' i unrhyw un o'r rhain, mae'n bosib bod gan ASC yr ateb i chi.

Mae gan Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru tair ystafell hyfforddi neu gyfarfod cost-effeithiol, wedi'u hadnewyddu ar gael i'w llogi. Daw'r mannau hyblyg hyn gyda chyfleusterau cegin, parcio hygyrch am ddim, cyswllt di-wifr ac mae pob un yn leoedd tawel iawn i weithio ynddynt.

Mae ein swyddfeydd wedi'u lleoli yn Llaneirwg, Caerdydd, sydd y tu allan i ganol y ddinas ond sy'n hawdd iawn eu cyrraedd. Fel rheol, nid yw budd a chyfleustra parcio am ddim ar gael mewn lleoliadau yng nghanol y ddinas.

Mae'r ystafelloedd ar gael i'w llogi rhwng 8.30am - 4.30pm dydd Llun i ddydd Gwener. Os hoffech chi weld unrhyw un o'r mannau hyn, cysylltwch â RoomHire@ascymru.org.uk a byddwn yn hapus i drefnu hyn gyda chi.

Mae gennym dri man i'w llogi:

Ystafell Hyfforddi Harlech - gyda man ar gyfer sesiynau bach / i ymlacio yn gynwysedig

 • 24 sedd mewn arddull theatr gyda seddi hyfforddiant unigol a byrddau fflip. Gellid cynyddu hwn i 34 gyda seddi safonol ychwanegol.
 • 20 sedd mewn arddull ystafell bwrd
 • 16 sedd mewn siâp U gyda byrdd
 • Taflunydd a sgrin
 • System bwrdd gwyn a siart troi
 • Byrddau trafod ffelt hyblyg
 • Di-wifr am ddim i westeion
 • Te a choffi ar gael ar gais
 • Bwffe ar gael ar gais (cost ychwanegol)

Cost llogi: £35.00 yr awr / £125.00 diwrnod cyfan

Swyddfa Biwmares neu Fan Gyfarfod Bach

 • Desg a seddi safonol
 • 10 sedd mewn arddull ystafell bwrdd 
 • Gellir gosod yr ystafell ar gyfer cyfweliad ar gais
 • Man i drafod ac ymlacio
 • Siart troi
 • Di-wifr am ddim i westeion
 • Te a choffi ar gael ar gais
 • Bwffe ar gael ar gais (cost ychwanegol)

Cost llogi: £20.00 yr awr / £85.00 diwrnod cyfan

Lolfa Ymlacio (yn gynwysedig fel rhan o fwcio Ystafell Hyfforddi Harlech ond gellir ei logi yn unigol)

 • Dwy soffa ar gyfer trafodaethau unigol
 • Bwrdd a lle i eistedd ar gyfer 4 person
 • Di-wifr am ddim i westeion
 • Te a choffi ar gael ar gais
 • Bwffe ar gael ar gais (cost ychwanegol)

Cost llogi: £15.00 yr awr / £65.00 diwrnod cyfan

Gellir gweld mwy o ddelweddau o'r mannau i'w llogi trwy glicio yma

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at RoomHire@ascymru.org.uk. 

Byddwn yn derbyn ymateb yn nodi'r argaeledd o fewn 3 diwrnod gwaith - fel arfer ar unwaith. Byddwn yn anfon ffurflen fwcio atoch ynghyd â chopi o'r telerau ac amodau. Bydd angen cwblhau'r rhain a chael aelod swyddogol o staff i'w llofnodi cyn y gallwn gadarnhau eich cais i fwcio. Gallwch drefnu ymweld ag ystafell os hoffech weld y mannau sydd ar gael cyn bwcio.

Mae ASC yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw drefniant llogi os nad ydym wedi derbyn taliad cyn y dyddiad llogi. Mae ASC hefyd yn cadw'r hawl i godi unrhyw daliadau ychwanegol os byddwch yn defnyddio mwy o gyfleusterau neu'n eu defnyddio am gyfnod hirach na chytunwyd, os nad ydym wedi cytuno i hyn ymlaen llaw.

NODWCH: Rhaid i'r llogwr dderbyn cyfrifoldeb dros yr ystafell a chytuno i ymddwyn mewn modd priodol yn ystod eu cyfnod yn yr ystafell. Mudiad proffesiynol yw ASC ac mae disgwyl i unrhyw un sy'n llogi'r cyfleusterau i ymddwyn mewn modd proffesiynol a chwrtais. Ni fyddwn yn goddef unrhyw sŵn eithafol neu anghyfleustra sy'n effeithio ar waith ASC o ddydd i ddydd ac yn yr achosion hyn byddwn yn gofyn i'r llogwyr adael.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho