Pwy Ydym Ni

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn elusen gofrestredig wedi'i lleoli yng Nghymru, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd ac Abertawe. Yn 2012, daeth yn gorfforedig fel Cwmni Cyfyngedig trwy Warant gydag Amcanion Elusennol ac fe gymerodd gyfrifoldeb dros holl gytundebau a gwasanaethau ei ragflaenydd, Eiriolaeth Iechyd Meddwl De Cymru (SWMHA). 

Am ragor o wybodaeth ar hanes 20-mlynedd ASC ac esblygiad ei wasanaethau, cliciwch ar y ddolen isod.

Hanes ASC

Mae eiriolaeth yn hanfodol bwysig.

Mae eiriolaeth yn ceisio rhoi llais i bobl na allant sicrhau eu bod yn cael eu clywed, yn aml mewn sefyllfaoedd a all fod yn ddryslyd neu'n llethol. Mae eiriolaeth yn helpu i sicrhau bod pobl yn cymryd cymaint o ran ag y gallant fod yn y pethau sy'n effeithio arnynt ac yn gallu cyfleu eu hanghenion a'u dymuniadau i eraill a allai fod â dylanwad neu bwer dros eu bywydau.

Gyda 20 mlynedd o brofiad, mae ASC yn wasanaeth eiriolaeth a barchir ac a ymddiriedir sydd dro ar ôl tro'n cyflwyno eiriolaeth amhrisiadwy i'r sawl mewn angen iechyd meddwl. Mae gennym dîm mawr o eiriolwyr profiadol, uwch dîm rheoli a staff cymorth amhrisiadwy, sy'n ein galluogi i ddarparu eiriolaeth ar draws mwyafrif De Cymru.

Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth yw darparu Eiriolaeth Annibynnol o'r safon uchaf yn gyson. 

Ein ffocws yw gwerthfawrogi, cefnogi a gweithio gyda phobl y mae angen eu clywed er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoleb a chyfiawnder cymdeithasol.

Ein Heiriolwyr

Daw ein heiriolwyr o amrediad o gefndiroedd proffesiynol ac fe'u penodwyd gan eu bod wedi dangos profiad a / neu hyfforddiant priodol a chadarn, yn ogystal ag ymrwymiad at egwyddorion Eiriolaeth Annibynnol.

Mae pob un o'n heiriolwyr yn cael gwiriadau manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), proses ymsefydlu cynhwysfawr a hyfforddiant a datblygiad personol parhaus. Mae nifer o'r tîm eirioli wedi llwyddo cwblhau Tystysgrif City and Guilds mewn Eiriolaeth Annibynnol. Mae'r sawl sydd heb yn gweithio tuag at wneud.

Ein Hymagwedd

Fel sefydliad, rydym yn falch o fod wedi cyflawni'r Marc Ansawdd Perfformiad Eiriolaeth sy'n dangos safon uchel ein darpariaeth eiriolaeth. Mae ASC yn darparu eiriolaeth yn unol ag egwyddorion arweiniol y Siarter Eiriolaeth.

Golyga hynny na fod ein heiriolwyr yn rhoi cyngor, yn cynnig cwnsela, yn darparu cyfryngiad neu'n bod yn gyfaill. Mae hefyd yn golygu ni fyddant yn beirniadu dymuniadau'r sawl maen nhw'n eu cefnogi neu'n ceisio eich perswadio i ddilyn ffordd benodol o weithredu. Ble bynnag fo'n bosib, bydd eiriolwyr yn gwrando ar farn a dymuniadau'r unigolyn ac yn gweithredu ar eu cyfarwyddiadau, h.y. dilyn y ffordd o weithredu y mae'r unigolyn yn gofyn am.

Mae eiriolwyr yn darparu gwybodaeth i bobl i'w helpu i ddeall pa opsiynau sydd ar gael, ond nid ydynt yn penderfynu neu'n cynghori pa un i ddewis.

Ymhlith rhai o'r ffyrdd mae'n Heiriolwyr yn gallu helpu mae:

  • Darparu gwybodaeth i helpu pobl ddeall eu dewisiadau a'r sefyllfa maen nhw ynddi ar hyn o bryd
  • Esbonio hawliau cyfreithiol
  • Helpu pobl paratoi beth maen nhw eisiau dweud i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau
  • Siarad ar ran y cleient, os mai dyna ei dymuniad
  • Cynrychioli a chefnogi pobl mewn cyfarfodydd anodd
  • Cynnig cefnogaeth wrth wneud cwynion
  • Rhoi cymorth wrth gael mynediad at gofnodion
  • Cynnig cynrychiolaeth mewn apeliadau
  • Cyfeirio at eraill y gallai fod yn gallu helpu

Eiriolaeth heb gyfarwyddyd

Ar gyfer rhan helaeth o'n gwaith, rydym yn cymryd cyfarwyddiadau o'r cleient. Weithiau, gall bobl gael anhawster yn deall beth yw'r rôl eiriolaeth a / neu fethu â chyfathrebu eu dymuniadau a chyfarwyddiadau.

Fel arfer, y bobl hyn yw'r mwyaf bregus a'r mwyaf agored i gael eu dymuniadau wedi'u hanwybyddu neu eu hesgeuluso, ond mae ganddynt yr un hawliau â phawb arall.

Yn y sefyllfa hon, mae ein heiriolwyr yn gallu defnyddio ymagwedd o eiriolaeth heb gyfarwyddyd. Mae nifer o ymagweddau at eiriolaeth heb gyfarwyddyd wedi cael eu defnyddio'n llwyddiannus.

Mae pob ymagwedd yn anelu at sicrhau bod yr unigolyn yn ganolog i bob trafodaeth a bod penderfyniadau'n cael eu gwneud gan gymryd dymuniadau'r unigolyn, os ydynt yn hysbys, i ystyriaeth.

Er y byddem yn hoffi i'n heiriolaeth fod ar gael i gymaint o bobl â phosib, mae gan ein gwasanaethau gyfyngiadau penodol sy'n ein hatal rhag gweithio gyda phawb sydd eisiau neu angen eiriolwr.

Ffoniwch ni ar 029 2054 0444 a byddwn yn hapus i roi gwybod i chi a ydych chi'n gymwys.