Swyddi Gwag

Mae gweithio i Gefnogaeth Eiriolaeth Cymru yn rhoi'r cyfle i chi wneud gwahaniaeth. Cynigwn awyrgylch gwaith cyfforddus o fewn awyrgylch tîm cefnogol.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais ac at gwrdd â chi os ydych yn llwyddo cyrraedd y rhestr fer.

Eiriolwr Galluedd Meddwl Annibynnol

Ydych chi'n frwdfrydig dros hyrwyddo grymuso a hunanbenderfyniad?

Allwch chi ymrwymo at gynnal egwyddorion cyfle cyfartal, cydraddoldeb ac amrywiaeth?

Oes gennych chi brofiad yn cefnogi pobl i gael mynediad at eu hawliau?

Amdanom Ni

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn elusen gofrestredig gyda swyddfeydd yn Abertawe a Chaerdydd.   Rydym yn darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Galluedd Meddyliol ac Iechyd Meddwl Annibynnol ledled mwyafrif De Cymru, gan gyflogi 46 o bobl.

Ynglŷn â'r rôl

Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth i gleientiaid sydd â diffyg galluedd ac i roi amddiffyniadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 neu'r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid ar waith. Byddant yn darparu cefnogaeth eiriolaeth heb gyfarwyddyd (NIA) i bobl sydd â diffyg galluedd i wneud penderfyniadau ac sydd â neb arall i'w cefnogi. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn teithio'n effeithiol ac yn effeithlon o fewn ardal weithredu Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru. O bryd i'w gilydd, bydd angen gweithio ar ddydd Sadwrn gan ddilyn trefn rota.

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio gydag oedolion a/neu blant agored i niwed, naill ai o fewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol, neu'n anuniongyrchol, er enghraifft fel gofalwr. Bydd gennych ddealltwriaeth a phrofiad o weithio'n effeithiol mewn cyd-destun aml-asiantaeth gyda Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae gwybodaeth o rôl Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol fel y diffinnir yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005 yn hanfodol.

Mae profiad uniongyrchol blaenorol yn y rôl yn ddelfrydol, ond byddwn yn darparu hyfforddiant.

 

Gwybodaeth Hanfodol

Y band cyflog ar gyfer y rôl yw £23,548 i £27,811, yn seiliedig ar 37 awr yr wythnos.

Swydd 37 awr yr wythnos yw hon wedi'i lleoli yn ein swyddfa yn Llaneirwg, Caerdydd.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus angen gwiriadau manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'n rhaid eich bod yn gallu gyrru a bod â mynediad at gar yn ystod yr wythnos waith. Mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd deithio o amgylch De-ddwyrain Cymru, a phob ardal o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol CWM Taf Morgannwg, BIP Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Dyddiad cau: - 17/07/2022

Ymgeiswyr llwyddiannus yn unig fydd yn cael eu gwahodd am gyfweliad. Cynhelir y cyfweliadau yn Saesneg.

I wneud cais, anfonwch eich CV a Llythyr Eglurhaol i sarathomas@ascymru.org.uk  Dylai'r Llythyr Eglurhaol amlinellu sut mae eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn bodloni'r meini prawf sy'n ofynnol ar gyfer y rôl hon (fel yr amlinellir yn y Fanyleb Bersonol).

Gallwch ddod o hyd i'r Swydd Ddisgrifiad llawn a'r Fanyleb Bersonol ar ein gwefan yn www.ascymru.org.uk/about/vacancies.

Dim Asiantaethau os gwelwch yn dda.

Eiriolwr Arbenigol - Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth

Ydych chi’n angerddol am hyrwyddo grymuso a’r hyder i wneud penderfyniadau?

Allwch chi gynnal cyfleoedd cyfartal, cydraddoldeb ac amrywiaeth?

Oes gennych chi brofiad o gefnogi pobl i gael mynediad at eu hawliau?

Amdanom Ni

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn elusen gofrestredig gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd ac Abertawe.  Rydym yn darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Galluedd Meddyliol Annibynnol ar draws y rhan fwyaf o Dde Cymru, gan gyflogi 44 o weithwyr.

Amdanoch chi

Bydd rhaid bod gennych chi brofiad sylweddol o weithio gydag oedolion a/neu blant sy'n agored i niwed, naill ai mewn sefyllfaoedd yn ymwneud ag iechyd neu ofal cymdeithasol, neu'n anuniongyrchol, er enghraifft fel gofalwr. Bydd rhaid bod gennych brofiad (ac yn deall y cysyniad) o weithio'n effeithiol mewn cyd-destun mewnol gyda Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Proffesiynol.

Byddai profiad uniongyrchol blaenorol yn y rôl yn fanteisiol ond byddwn yn darparu hyfforddiant.

Mae hon yn rôl Arbenigol i ddarparu cefnogaeth i oedolion ag Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod unigolion yn teimlo wedi'u grymuso, bod eu lleisiau'n cael eu clywed a bod hawliau dynol yn cael eu hamddiffyn, yn unol â chyd-destun Eiriolaeth Annibynnol fel y nodir yn y Siarter Eiriolaeth a'r Cod Ymarfer. 

Band cyflog CALl y rôl yw £23,548 i £27,811 yn seiliedig ar wythnos 37 awr. Mae hon yn rol cyfnod penodol tan fis Mai 2025, 37 awr yr wythnos

Gwybodaeth Hanfodol

Bydd angen gwiriad DBS manwl ar bob ymgeisydd llwyddiannus.

Mae’r gallu i yrru a a char i’w ddefnyddio yn ystod yr wythnos waith yn hanfodol. Mae gofyn i ddeiliad y swydd deithio o amgylch De Cymru gan gwmpasu Caerdydd, Abertawe, Cwm Taf a Gwent yn ôl yr angen.

 

Dyddiad Cau: - 17/07/2022.

Byddwn ond yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus i gael cyfweliad.  Cynhelir y cyfweliadau yn Saesneg.

I wneud cais, anfonwch eich CV a Llythyr Eglurhaol i rlane@ascymru.org.uk. Dylai'r Llythyr Eglurhaol amlinellu sut mae eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn bodloni'r meini prawf sy'n ofynnol ar gyfer y rôl hon (fel yr amlinellir yn y Fanyleb Bersonol).

Gallwch ddod o hyd i'r Swydd Ddisgrifiad llawn a'r Fanyleb Bersonol ar ein gwefan yn www.ascymru.org.uk/about/vacancies.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.    

Swyddi Gwag Ymddiriedolwyr

Mae Advocacy Support Cymru (ASC) yn elusen gofrestredig a chanddi swyddfeydd yn Llaneirwg a Chaerdydd.  Mae ASC yn darparu eiriolaeth statudol annibynnol ym maes iechyd meddwl a chapasiti meddwl, a hynny dros ardal eang o dde Cymru; ar hyn o bryd mae’r elusen yn cyflogi 46 o staff ac mae ei throsiant blynyddol yn £1.5m.

Swydd ddi-gyflog yw hon, ond telir costau.

Chwe dyletswydd allweddol y Comisiwn Elusennau parthed Ymddiriedolwr Elusen:

1        Sicrhau bod yr Elusen yn cyflawni ei dibenion er budd y cyhoedd

2        Cydymffurfio â dogfen lywodraethol yr Elusen a’r gyfraith

3        Gweithredu er lles gorau’r Elusen

4        Rheoli adnoddau’r Elusen mewn modd cyfrifol 

5        Gweithredu gyda gofal a sgìl rhesymol

6        Sicrhau bod yr Elusen yn atebol

Yng nghyd-destun yr uchod, disgwylir i chi chwarae rôl bwysig yn nhrefn lywodraethu’r sefydliad, cynnal diwylliant sefydliadol hanfodol ac iach, a datblygu busnes y sefydliad yn ei gyfanrwydd mewn maes arbenigol a hynod gystadleuol. 

 

Cynhelir cyfweliadau yn ein swyddfa yng Nghaerdydd: Charterhouse 1, Links Business Park, Fortran Road, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0LT.

Isod, mae Pecyn Dogfennau ar gael i’w lawrlwytho; mae’r pecyn yn cynnwys:

Pecyn Gwybodaeth Ymddiriedolwr ASC

Ffurflen Gais Ymddiriedolwr ASC

Dyddiad cau: Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, a’ch bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol, gofynnir i chi gyflwyno eich cais cyn gynted ag y bo modd.

Nid oes unrhyw ddyddiad cau penodol gan ein bod bob amser yn edrych allan am Ymddiriedolwyr egnïol a brwdfrydig i ymuno â’n Bwrdd.

Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae gennym rai llefydd gwag y byddem yn hoffi eu llenwi.  Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.