Ein Haddewid i Gefnogwyr

Mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth ffantastig a ddaw gan bobl fel chi. Efallai eich bod chi neu aelod o'ch teulu / ffrind wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl ac wedi defnyddio ein gwasanaeth.

Mae trafodaethau yn ymwneud â chael gwared â'r stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl gwael yn amhrisiadwy ac rydym bob tro'n gwneud popeth gallwn i rymuso'r sawl â phroblemau i gael llais.

Rydym yn rhoi gwerth mawr ar y gefnogaeth a rowch i ni. Efallai eich bod wedi codi arian ar ein rhan, rhoi rhodd yn eich ewyllys, siopa ar-lein neu wedi rhoddi. Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Ein gohebiaeth â chi

Gobeithiwn y byddwch am glywed mwy am ein gwaith. Byddwch yn gallu dewis sut rydym yn cysylltu â chi, ac am beth. Os ydych yn dweud wrthym y byddai'n well gennych i ni beidio â chysylltu â chi neu os hoffech i ni gysylltu â chi mewn modd penodol, byddwn yn sicrhau ein bod yn talu sylw i hynny. Wrth gwrs, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg o ran beth hoffech ei derbyn gennym. Cofiwch roi gwybod i ni os yw hyn yn digwydd.

 

Mae codi arian yn bwysig i ni

Rydym yn elusen fach ac rydym yn falch iawn o'r pethau rydym yn gallu cyfrannu atynt naill ai fel unigolion neu ar y cyd. Bydd yn adolygu ein harferion codi arian yn gyson er mwyn sicrhau eu bod yn briodol ac yn unol â deddfwriaeth gyfredol a gyda'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) sydd ar y gweill.

Bydd eich rhodd neu etifeddiaeth yn cael ei defnyddio'n gyfrifol er mwyn sicrhau bod y sawl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn cael eu grymuso i gael llais. Bydd unrhyw gostau gweinyddu'n cael eu cadw'n isel er mwyn i ni allu gwneud mwyaf posib gyda'ch rhodd. Gallwn ateb unrhyw gwestiwn am sut i ni wario'r rhodd.

 

Atebolrwydd i chi

Gallwch gysylltu â ni ar info@ascymru.org.uk ar unrhyw adeg gydag adborth neu gyda chwyn os ydych yn anhapus gydag unrhyw agwedd o'n cyfathrebu neu weithgarwch codi arian. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho