Gadael etifeddiaeth i ni

Ers 2012, mae Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru (ASC) wedi bod yn cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl trwy roi llais iddynt.

Mae ein heiriolwyr yn gymwys ac yn ddigamsyniol yn eu rôl - rydym yn cynrychioli anghenion a dymuniadau'r cleient a gan eu bod yn annibynnol, nid ydynt yn rhan o'r tîm gofal. Mae hyn yn amhrisiadwy oherwydd rydym yn gallu esbonio hawliau a'r opsiynau sydd ar gael a chytuno ar gamau gweithredu heb i gleientiaid deimlo ein bod yn ceisio dylanwadu arnynt. Bydd darllen dim ond rhai o'r sylwadau ar Care Opinion yn dangos pa mor bwysig ydym ni i'n cleientiaid.

Does neb eisiau dioddef o iechyd meddwl gwael. Does neb eisiau teimlo'n agored i niwed neu wedi drysu pa benderfyniad i'w wneud. Bydd yr angen am ein gwaith gyda'r sawl sy'n dioddef o anawsterau'n parhau, y tu hwnt i hyd unrhyw gytundeb a ariennir sydd gennym.

Mae gadael rhodd etifeddiaeth yn eich ewyllys yn fodd da o sicrhau ein bod yn gallu parhau i rymuso a rhoi llais i'r sawl gydag anawsterau iechyd meddwl.

Byddai pawb yn Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru yn gwerthfawrogi rhodd mor hael yn fawr iawn. Bydd yn eich caniatáu i wybod eich bod wedi cyfrannu at ein gwaith hanfodol.

Cysylltwch â Claire Phillips am ragor o wybodaeth - cphillips@ascymru.org.uk.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho