IMCA

Oes gennych chi gwestiwn?
Cysylltwch â ni

Mae Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) ar gyfer:

  • Pan mae Corff y GIG neu Awdurdod Lleol yn cynnig darparu, gwrthod neu stopio triniaeth feddygol ddifrifol
  • Pan mae Corff y GIG neu Awdurdod Lleol yn cynnig trefnu neu newid llety
  • Adolygiadau gofal
  • Achosion o amddiffyn oedolion

Gall hefyd fod angen eiriolwr mewn achosion ble mae Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DOLs) yn cael eu gweithredu. Rhaid cyfarwyddo IMCA:

  • Pan mae Awdurdodaeth Ar Frys wedi cael ei wneud gyda chais am Awdurdodaeth Safonol
  • Pan mae amddifadiad anawdurdodedig o ryddid yn cael ei wirio
  • Pan mae bwlch wrth benodi Cynrychiolydd Perthynol Claf (RPR)
  • Ble nad oes gan y person RPR 'proffesiynol' â thâl a bod y person perthnasol, eu cynrychiolydd neu'r corff goruchwylio'n teimlo bod angen cyfarwyddo IMCA i gefnogi rôl y RPR.

Mae pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru'n darparu gwasanaeth IMCA ar gyfer cleifion cymwys yn eu hardal hwy. Mae ASC yn darparu'r gwasanaeth hwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

I ddarganfod pwy sy'n darparu'r gwasanaeth IMCA ym Myrddau Iechyd eraill Cymru, ewch i'n tudalen Cysylltiadau Eraill.

Atgyfeiriadau

Gellir gwneud atgyfeiriadau IMCA gan y person perthnasol sy'n gwneud penderfyniadau neu berson â'r awdurdod i wneud yr atgyfeiriad ar eu rhan yn unig. Os ydych yn ansicr am gymhwysedd, cysylltwch â 029 2054 0444.

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen trwy glicio ar y ddolen isod. Cwblhewch y ffurflen hon a'i dychwelyd atom ar ffacs i 029 2073 5620 neu ar e-bost at info@ascymru.org.uk

Ffurflen Atgyfeiriad IMCA IMCA Map

Straeon Cleifion

Rydym wedi cefnogi nifer o gleientiaid gydag Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol. Dyma ddim ond rhai esiamplau, rydym wedi tynnu'r enwau allan fel bo'n briodol.

Yn ansicr ai IMCA yw'r gwasanaeth i chi?

Bydd ein taflen IMCA yn helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho