IMHA

Oes gennych chi gwestiwn?
Cysylltwch â ni

Mae Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) ar gyfer:

  • Pobl a gedwir dan y Ddeddf Iechyd Meddwl neu sy'n destun Gorchymyn Triniaeth Gymunedol neu Warcheidiaeth.
  • Cleifion cyfyngedig a ryddheir yn amodol.
  • Cleifion anffurfiol sy'n cael eu trin neu eu hasesu am gyflwr iechyd meddwl.

Mae pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru'n darparu gwasanaeth IMHA ar gyfer cleifion cymwys yn eu hardal hwy. Ar yr adeg hon, mae ASC yn darparu'r gwasanaeth hwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

I ddarganfod pwy sy'n darparu'r gwasanaeth IMHA ym Myrddau Iechyd eraill Cymru, ewch i'n tudalen Cysylltiadau Eraill.

Bydd yr IMHA yn ceisio sicrhau bod llais y claf yn cael ei glywed trwy gefnogi'r claf

  • I gael mynediad at wybodaeth, archwilio opsiynau ac ymrwymo mewn datblygu cynlluniau gofal
  • I ddeall ac arfer eu hawliau cyfreithiol
  • I wneud cwynion
  • I gael mynediad at gofnodion perthnasol

Mae IMHA yn cefnogi eu cleientiaid yn unig ac nid ydynt yn gweithredu ar ran unrhyw berson arall, gan gynnwys Staff Iechyd, staff y GIG a gofalwyr. Ni fydd IMHA yn barnu neu'n gwneud penderfyniadau am Fuddion Pennaf eu cleientiaid. Nid yw eiriolwyr yn cadw gwybodaeth bersonol yn ôl o'u cleient nac yn rhannu gwybodaeth gyda gweithwyr proffesiynol heb ganiatâd eu cleient.

Atgyfeiriadau

Am unrhyw atgyfeiriadau IMHA (gan gynnwys hunan-atgyfeiriadau) o fewn ardaloedd cymhwysol, ffoniwch 029 2054 0444. Neu lawrlwythwch un o'r ffurflenni isod a'i dychwelyd atom ar ffacs neu e-bost.

Ffurflen Atgyfeirio IMHA IMHA Map

Straeon Cleifion

Ers 2012, rydym wedi darparu IMHA i dros 5300 o gleientiaid. Dyma rhai straeon cleifion, rydym wedi tynnu'r enwau allan fel bo'n briodol.

Yn ansicr ai IMHA yw'r gwasanaeth i chi?

Bydd ein taflen IMHA yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho