safeTALK: Ymwybyddiaeth Hunanladdiad i Bawb

Gweithdy hanner diwrnod yw safeTALK sy'n ategu'r cwrs deuddydd Hyfforddiant Sgiliau Ymyriadau Hunanladdiad Cymwysedig (ASIST) mwy cynhwysfawr a rhaglenni hyfforddiant ymyriadau hunanladdiad eraill. Nod safeTALK yw ymestyn estyniad cynorthwywyr ymwybyddiaeth hunanladdiad trwy sicrhau na fod meddyliau o hunanladdiad yn cael eu colli, eu hanwybyddu neu eu hosgoi.

Mae safeTALK wedi'i dylunio ar gyfer y sawl yn y gymuned sydd angen bod yn ymwybodol o hunanladdiad fel rhan o'u swyddi. Gall hefyd weithio ar gyfer sefydliadau sydd â hyfforddwyr cymwys ASIST eisoes. Mae'n canolbwyntio ar gysylltu person â meddyliau hunanladdol â'r sawl sydd wedi cwblhau ASIST ac sydd felly wedi datblygu'r sgiliau i wneud ymyriad hunanladdiad.

Beth yw safeTALK? 

Cwrs byr hanner diwrnod (3.5 awr) ar ymwybyddiaeth hunanladdiad yw safeTALK sydd â'r nod o fod y cam cyntaf allweddol o adnabod bod rhywun yn ystyried lladd ei hun. Gallwch roi rhybudd hunanladdiad ar waith trwy ddilyn y camau syml hyn - Dweud, Gofyn, Gwrando a Chadw'n Ddiogel.

Mae safeTALK yn hyfforddi cynorthwywyr ymwybyddiaeth hunanladdiad i wneud y canlynol:

  • Bod yn ymwybodol bod cyfleoedd i helpu person gyda meddyliau o hunanladdiad weithiau'n cael eu colli, eu hanwybyddu neu eu hosgoi.
  • Adnabod pan y gallai rhywun fod yn cael meddyliau o hunanladdiad.
  • Goresgyn rhwystrau i ennyn diddordeb person gyda meddyliau o hunanladdiad mewn trafodaeth uniongyrchol ac agored.
  • Rhoi'r model 4-cam ar waith i gysylltu person sy'n meddwl am hunanladdiad gyda rhywun sydd wedi derbyn hyfforddiant ar ymyriadau hunanladdiad (e.e. ASIST).
Pwy all fynychu safeTALK? 

Gall unrhyw un fynychu cwrs safeTALK. Mae'n addas ar gyfer pobl oed 16+ o unrhyw gefndir sydd angen bod yn ymwybodol o hunanladdiad yn eu gwaith neu fywyd personol. Fel arfer, caiff ei dysgu gan un hyfforddwr i grwpiau o hyd at 30 cyfranogwr.

Awgrymir yn gryf bod sefydliad sy'n ystyried ymagwedd at atal hunanladdiad yn ystyried mabwysiadu ASIST a safeTALK gyda'i gilydd. Cwrs deuddydd cynhwysfawr yw ASIST lle mae cyfranogwyr yn dysgu'r sgiliau i ymgymryd ag ymyriad hunanladdiad. Nod safeTALK yw gweithredu fel rhwydwaith cefnogaeth ehangach i bobl fod yn ymwybodol o ymyriadau hunanladdiad ac i'r cynorthwywyr hynny gysylltu pobl â meddyliau hunanladdol â chefnogaeth pobl sydd wedi derbyn hyfforddiant ASIST.

Bydd angen i sefydliadau sydd â diddordeb mewn cwblhau cwrs safeTALK yn fewnol neu sy'n ystyried anfon staff ar gwrs agored gael digon o staff sydd wedi derbyn hyfforddiant ASIST.

Beth yw nodweddion y gweithdy? 
  • Wedi'i hwyluso gan o leiaf un hyfforddwr cymwys
  • Cwrs hanner diwrnod yw safeTALK sy'n ffitio i mewn yn hawdd gyda'r wythnos waith
  • Ymhlith y dulliau dysgu a ddefnyddir mae clipiau fideo, trafodaethau ac ymarferion
  • Herio ac archwilio ymagweddau a chredoau yn ymwneud â hunanladdiad
  • Ymarfer y model 4-cam a rhoi rhybudd hunanladdiad ar waith
I ddarllen mwy am gwrs safeTALK >>  cliciwch yma
Lleoliad a Dyddiadau

Cynhelir y cyrsiau agored yn ein canolfan hyfforddiant, llawr cyntaf yn Llaneirwg, Caerdydd. Gyda'r holl gyfleusterau modern disgwyliedig ynghyd â digon o fannau parcio am ddim.

Mae safeTALK yn arbennig o addas ar gyfer hyfforddiant mewnol mewn sefydliadau i grwpiau o hyd at 30 cyfranogwr. Cysylltwch â training@ascymru.org.uk gydag unrhyw ymholiadau ac i drafod y cwrs mewn mwy o fanylder.

Dyddiadau nesaf y cwrs agored:
27 Gorffennaf 2022, 10am - 2pm - dim lleoedd ar gael
16 Tachwedd 2022, 10am - 2pm
Lleoliad: Swyddfeydd ASC yng Nghaerdydd
Pris: £45 y person (yn cynnwys deunyddiau'r cwrs a the a choffi). Ni ddarperir cinio ar y cwrs hwn.
Rhaid cael o leiaf 10 cyfranogwr ar unrhyw gwrs safeTALK. Ni fydd ASC yn gallu cynnal cwrs agored neu fewnol heb isafswm nifer y cyfranogwyr.

Am ragor o fanylion ar sut i fwcio lle neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch  training@ascymru.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2054 0444.

Ddim yn siŵr pa wasanaeth sy'n iawn i chi?

Bydd ein siart lif Llwybr Atgyfeirio yn eich helpu.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho