IMCA Cleient E

Roedd E yn glaf mewn ysbyty yng Nghaerdydd. Cyn ei derbyn, roedd E wedi bod yn byw yn ei chartref ei hun, yn derbyn cymorth gan ofalwr preifat a oedd yn aros dros nos am ddwy noson o'r wythnos. Daeth ei gofalwr o hyd i E ar lawr ei chartref a darganfuwyd yn ddiweddarach ei bod wedi torri ei ffibwla a'i thibia. Mynegodd E lawer o bryder am y syniad o gael tynnu'r cast o'i choes. Nid oedd E yn credu ei bod ar y ward gywir ac roedd hi'n credu bod angen arni fwy o fewnbwn niwrolegol o ran ei hiechyd.

Rhwystrau a wynebwyd:

Wrth ei chyfarfod, roedd yr IMCA yn gallu gweld bod E yn ddealladwy ac yn benderfynol yn ei theimlad y byddai ward niwrolegol yn gallu ei thrin mewn modd mwy priodol. Roedd E yn teimlo ei bod wedi gwaethygu ers ei derbyn i'r ysbyty, gan nod bod ei hamser ar y ward wedi bod "yn wael ar gyfer ei hiechyd meddwl".

Nododd E mai un o'i phrif bryderon oedd ei bod yn teimlo bod dim cysondeb yn ei thriniaeth gan staff y ward.  Dywedodd E fod rhai aelodau o staff yn ei helpu i gerdded i'r toiled, tra bod eraill yn defnyddio cyfuniad o beiriant codi a chadair olwyn. Dywedodd E fod yr anghysondeb hwn wedi arwain ati yn methu â chydymffurfio â'i meddyginiaeth.

Ar sawl achlysur, dywedodd E ei bod ddim yn ymddiried yn staff y ward. Roedd diffyg ymddiriedaeth E yn y staff yn debygol o fod wedi'i achosi gan ddigwyddiad blaenorol pan fu i E gwympo o'r peiriant codi, gan olygu yn teimlo wedi ysgwyd ac yn ofidus. Dywedodd staff wrth yr IMCA ar sawl achlysur bod E wedi bod ar y rhestr i gael pelydr-x i bennu a oedd yn briodol tynnu'r cast o'i choes. Nododd y staff bod E wedi gwrthod caniatáu hyn bob tro. Wrth holi E, nododd yr IMCA, pan i'r cast gael ei dynnu'n flaenorol, bod coes E wedi cael ei symud i mewn i ystum hynod boenus. Yn dilyn y digwyddiad hwn, fe gododd E ei phryderon gyda staff meddygol, fodd bynnag, nid oedd unrhyw un wedi mynd i'r afael â'r pryderon hyn.

Dywedodd E wrth yr IMCA, ers ei derbyn i'r ward bod nifer o'u heitemau personol wedi mynd ar goll. Ymhlith yr eitemau hyn roedd dillad a set o ddannedd gosod gwerth £300. Mae P yn methu â bwyta rhai bwydydd oherwydd nad oes ganddi'r dannedd gosod cywir.

Eiriolaeth a wnaethpwyd:

Wrth asesu cofnodion meddygol E, roedd yn amlwg i'r IMCA na fod yr asesiad galluedd dau gam mewn perthynas â thriniaeth feddygol a chynllunio am ryddhau wedi cael ei gynnal.

Roedd E yn destun trefniadau diogelu rhag colli rhyddid (DOLs) yn cynnwys tri amod mewn perthynas â'r awdurdodaeth safonol. Nododd yr IMCA bod dim o'r amodau hyn wedi cael eu bodloni. Un amod oedd y gofyniad o asesiad galluedd ariannol mewn perthynas ag arian E. Ni chynhaliwyd yr asesiad hwn, felly roedd ffrind E yn parhau i reoli materion ariannol E, heb roi'r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar waith.

Yn dilyn trafodaeth yr IMCA gydag E ac amryw aelodau o staff, gofynnodd yr IMCA am adolygiad rhan 8 o'r awdurdodaeth safonol.

Tynnodd yr IMCA sylw at ddymuniadau a safbwyntiau E i staff yr ysbyty mewn perthynas â'i phrofiadau ar y ward ac felly, roedd hynny'n golygu bod pryderon E yn cael eu clywed am y tro cyntaf.

Cyflwynodd yr IMCA bryderon mewn perthynas â methiant i gydymffurfio â'i hawdurdodaeth DOLs i'r llofnodwr perthnasol ar gyfer y diffyg ac yn sgil hyn fe gynhaliwyd adolygiad rhan 8, ac roedd yr IMCA yn bresennol ar gyfer yr adolygiad.

 

Canlyniadau:

Yn dilyn y cais am adolygiad rhan 8 gan yr IMCA, roedd y DOLs yn gallu llithro oherwydd bod yr ymgynghorydd wedi cwestiynau galluedd E.